നാടുവിട്ടരാജൻ ,(കവിത )

Friday, October 11, 2013

 നാട്‌  വിട്ട  രാജനും
വീട് വിട്ട  നായയും
ദുഖിതരിരുവരും
കണ്ണീരോടിരുവരും
 

 

0 comments: