ചിന്തയും നമ്മളും

Saturday, October 5, 2013

ചിന്തകളിത്തിരി
നന്നായാൽ
ജീവിതമൊത്തിരി
നന്നാവും


0 comments: